21
september
2017

Förbered din Biosen för testuppehåll – kvalitetsäkra dina laktat- & glukosmätningar

Genom att regelbundet vårda din Biosen kvalitetssäkras utförda laktat- & glukosmätningar samt håller nere kostnader för eventuella reperationer och bortfall av potentiella testtillfällen.

Hantering vid testuppehåll (<72 h – fyra veckor)

Enheten innehåller ett flödessystem och en känslig biokemisk chipsensor. Du uppmanas att lämna enheten kontinuerligt ansluten till strömuttaget.

Följande problem kan uppstå då anordningen avlägsnas från strömförsörjning utan att nödvändiga försiktighetsåtgärder vidtagits:

Chipsensorstabilitet
Efter varje strömavbrott behöver chipsensorn en ny uppvärmningsperiod
för att stabiliseras.

Flow System
Om anordningen är separerad från strömförsörjningen under mer än ca 72 timmar kristalliseras systemlösningen helt. Detta kan i vissa fall leda till att flödessystemet blir överbelastat.

Tube
Om anordningen är separerad från strömförsörjningen under längre tid än 72 timmar kan röret i vissa fall fastna så att det inte längre kan användas för transport.

Tips:
Om enheten inte behövs längre bör den kopplas till ”Standbyläge”. Detta minskar förbrukningen av energi och systemlösning till ett minimum.

Kortare separation från strömförsörjningen (<72 h)

För transport av enheten kan denna tas bort från strömförsörjningen under en period av max 72 timmar utan ytterligare åtgärder behöver vidtas.

Behållarna för systemlösning och avfall dock tömmas. Dessutom måste alla mikroprovrör tas bort.

Längre separation från strömförsörjningen (> 72 h)

Om mätningarna enbart kommer avstanna för några få dagar rekommenderas att ovan steg utförs men om
endast inga mätningar planeras under de kommande fyra veckorna rekommenderas att enheten stängs av enligt ovan rekommendation.

Vid längre uppehåll av tester:
· Välj ”Tömning System” och exekvera
· Töm flaskor som innehåller systemlösning och avfall
· Töm prover och specialpositioner
· Ta bort chipsensor
· Häng röret utvändigt
Vänligen se Biosen-manual för utförlig förklaring.

Har du någon fråga kring din utrustning?
Klicka här för att komma i kontakt med oss.

author: PO på Fysiotest