Miljö


Vårt ansvar för vår gemensamma miljö


Fysiotests målsättning är att våra kunder kan lita på att våra utförda arbeten skall vara utförda i enlighet med lagar och förordningar och våra egna högt ställda målsättningar på miljöområdet enligt följande:
  • Fysiotest skall sträva efter att bli ett miljöinriktat hälsoföretag

  • Fysiotest skall kännetecknas av att vara en lyhörd och effektiv organisation med kunden och övriga intressenters önskemål i centrum

  • Fysiotest ska genom ökad återvinning arbeta för ett renare kretslopp syftande till att minimera de negativa effekter vår verksamhet kan ha på miljön

  • Fysiotest strävar efter elektronisk hantering av offerter, beställningar och dylikt

  • Fysiotest i mån av möjligheter använder sig av miljövänlig bilflotta

  • Fysiotest sorterar avfall efter gjorda tester enligt lagstiftning och de föreskrifter som angetts

  • Fysiotest sorterar avfall vid avveckling av medicinteknisk utrustning

Fysiotests miljöpolicy förnyas kontinuerligt och kommuniceras både externt och internt för att ständigt vara aktuell gentemot de krav som ställs.