16
January
2021

Hur du skapar en hälsostrategi som verkligen fungerar

Friskare företag
Author
Agnes

En stor utmaning för många företag är frågan kring hur man implementerar en hälsostrategi som är effektiv både för hälsan, prestationen och som syns på ”sista raden”.

Insatser inom hälsa på företag kan lätt hamna som separata aktiviteter, ofta utan uppföljning eller utvärdering. För att lyckas med en hälsostrategi som är både långsiktig och hållbar behövs en plan för både genomförande, uppföljning och som ligger i linje med de behov företaget och medarbetarna har.

Så, hur kan man skapa en hälsostrategi som fungerar?

Här är några tips på hur du lyckas med ditt hälsoarbete och undviker de vanligaste fallgroparna.

LEDARSKAP SOM ENGAGERAR OCH STÖTTAR.

En framgångsrikt hälsofrämjande strategi börjar med ett åtagande från företagets ledare och för att lyckas över tid behövs ett stöd från alla led i organisationen finnas. Intertrust, en global aktör inom expertadministration och management services, arbetar efter mottot ”Lead by example”, något som genomsyras i allt från kundrelationer till hälsoarbetet.

EN HÄLSOSAM KULTUR.

En sund företagskultur är något som byggs varje dag. Först och främst handlar det om att skapa en arbetsplats där helhetshälsan är en ”punkt på agendan”, både i företagets policy till dem vardagliga aktiviteterna.

Med begreppet ”helhetshälsa” i denna kontext menas inte bara intiativ och aktiviteter som stöttar den fysiska hälsan utan även den psykosociala och sociala hälsan. Inom raden av exempel på initiativ och lösningar för att främja en stark hälsokultur finns flexibla arbetstider, erbjuda individuella hälsotester och coachningssamtal och skapa en hälsosam arbetsmiljö (genom t ex vilken frukost som serveras, nyttja trappor istället för hissen, ta promenadmöten och använd kontorscyklar.)

INVOLVERA MEDARBETARNA.

För att lyckas med genomförandet av en hälsostrategi krävs ett engagemang och en delaktighet bland alla på företaget, från ledning till medarbetare. Genom att skapa delaktighet skapar vi en känsla av meningsfullhet, vilket driver hela processen framåt.  Nyckelfaktorn är att alla medarbetare ska känna sig som en del av strategin, förstå hur den fungerar och hur alla vinner på den samtidigt som en anpassning efter behov bör göras.

Ett exempel är att regelbundet mäta faktorer som påverkar vår helhetshälsa, dvs vår fysiska, psykosociala och sociala hälsa. Utifrån det avgörs sedan vilka aktiviteter som bör få fokus, och vilka som inte ska få det. Detta kan göras genom onlinebaserade hälsodeklarationer eller i samråd med en fokusgrupp eller skyddsombud.

Anticimex, en ledande aktör inom skadedjursbekämpning, såg en stor förändring i både hälsa och produktivitet när dem implementerade en hälsostrategi som vände sig till medarbetarna och där aktiviteterna anpassades efter behovet från deras hälsoanalyser.

SPRIDA BUDSKAPET.

En framgångsfaktor i att lyckas med sin hälsostrategi är att förmedla denna på ett sätt som gör att varje medarbetare förstår syftet bakom, hur processen går till, vad det skapar för värden för medarbetaren och hur man deltar. Denna viktiga information kan göra att man undviker de främsta fallgroparna så som låg intresse, lågt engagemang och misstänksamhet gentemot strategins syfte. Bravida, en totalleverantör av installation och service för fastigheter och anläggningar, har bl.a. en ”nollvision” inom psykisk ohälsa och främjar hälsa och välbefinnande som en del av företagets uttalande medarbetarstrategi.

MÄT DET SOM ÄR RELEVANT.

Regelbunden utvärdering av hälsostrategin är en kritiskt punkt för att lyckas långsiktigt.

Genom att mäta och utvärdera företagets hälsostatus blir varje insats och dess effekt väldigt tydlig, samtidigt som strategin blir kostnadseffektiv. En rapport över bolagets hälsostatus bidrar till att mäta de nyckeltal som är värdefulla för att kunna stötta medarbetare utifrån behovet. Samtidigt kan företagsledningen se sambandet mellan investeringar i hälsa och de ekonomiska resultaten.

Du kan läsa mer om ”Arbetshälsoekonomiskt analysverktyg” här.

VILL DU FÅ HJÄLP I ERT HÄLSOARBETE? HÖR AV DIG TILL OSS.