11
mars
2020

Förebyggande arbetsmiljöarbete gällande coronavirus

På grund av coronavirussjukdom (covid-19) rekommenderar Fysiotest alla arbetsgivare och HR att vidta strategier och åtgärder för att minska risken för generell smittspridning.

En arbetsgivare ur ett arbetsmiljöperspektiv behöver göra en bedömning avseende risken för smittspridning och för arbetstagarna. Riskbedömningen bör också innefatta vilken följd medarbetarnas eventuella oro kan få för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

I det fall risker för smittspridning finns måste åtgärder vidtas för att minimera dessa. Som ett led i arbetsmiljöarbetet är det lämpligt att kommunicera policy för hur smittspridningsrisken ska minskas samt rörande vad som gäller vid befarad eller inträffad smitta. 

En sådan policy kan innehålla följande punkter:

Covid-19 symtom. De symtom som rapporterats vara vanligast vid coronavirus sjukdom är feber (över 38°C) och luftvägssymtom. Hos svårt sjuka patienter ses också andningssvårigheter. Mer ospecifika symtom finns också rapporterade hos en mindre andel av fallen. 

Idag bedömer Folkhälsomyndigheten att covid-19 smittar först i samband med insjuknandet och under tiden patienten är sjuk. Den kunskap och erfarenhet som finns just nu tyder på att personer inte smittar under inkubationstiden, det vill säga tidsrymden mellan smittotillfället och när sjukdomen börjar orsaka symptom. Inkubationstiden bedöms vara mellan 2–14 dagar och de flesta insjuknar efter ca 5 dagar. 

Rutiner vid symtom på sjukdom. Arbetstagare skall ha tydlig och väl kommunicerad rutin vid sjukdoms symtom både hemma och på arbetsplatsen. Rutinerna kan innebära att direkt kontakta husläkaren, företagsläkaren, HR och skyddsombud. 

Oro och stress. Ökad oro kan skapa långvarig stresspåslag och leda till att man inte har några reserver kvar för påfrestningar på arbetet eller hemma. Därför är det ytterst viktigt att ha tydlig kommunikation och tydliga riktlinjer hur arbetstagaren kan få hjälp i sin situation. Varje arbetsplats ska ha en policy kring hur sjukskrivna ska rehabiliteras och kunna komma tillbaka till arbetslivet. Om arbetsgivaren är ansluten till företagshälsovård kan personalen där bidra i arbetet för en god arbetsmiljö.

För att göra första bedömningen om sin stress och utmattning erbjuder 1177.se ett validerat utmattningstest: https://stressmottagningen.se/pa-vag-till-utmattning/ 

Undvik sjuknärvaro. Vid upplevelse av symtom ska man stanna hemma tills dessa försvunnit helt, oavsett om personen har besökt områden med pågående smittspridning eller ej. En policy kan även innehålla begränsningar och säkerhetsrutiner för besökare på arbetsplatsen. 

Tjänsteresor. Resor till områden med konstaterad smittspridning bör undvikas i möjligaste mån. 

Karantän. Arbetstagare som har varit i någon utav riskzonerna eller på annat sätt misstänks ha utsatts för smitta bör ombes att i största möjliga mån arbeta hemifrån. Utifrån sjukdomens smittningstider kan man överväga hur lång tid eventuell karantän för arbetstagare skall vara.

Städrutiner. Coronaviruset sprids genom droppsmitta, huvudsakligen vid nära kontakt mellan människor. Studier som utförts på närbesläktade virus visar att de kan överleva flera dagar på ytor och föremål. Därför bör dörrhandtag, vattenkranar och ytor som ofta vidrörs, rengöras med desinfektionsmedel regelbundet.

Hygienrutiner. Förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner i allmänhet innefattar att undvika att röra sig själv i ansiktet, särskilt vid munnen och ögonen samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Det hjälper även att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, särskilt före måltider, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan också vara ett alternativ när inte möjlighet till handtvätt finns. Att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar också smitta från att förorena ens händer och från att spridas i omgivningen.

Arbete hemifrån. Ett flertal av våra kunder där verksamheten inte kräver fysisk kontakt har ökat möjligheterna att jobba hemifrån. Större möten kan i många fall ersättas med telefon- och videomöten.

Tydlighet och kommunikation. Arbetsgivare bör kommunicera öppet med alla på arbetsplatsen vad som gäller för att undvika onödig oro och ryktesspridning. Hänvisa till Folkhälsomyndighetens frågesida och Sveriges nationella informationsnummer 11313. Vid misstänkta symtom hänvisa till Vårdguiden 1177. 

Tags for this post

author: PO på Fysiotest